Entries

Explore this collection of the world’s most promising social innovations, submitted from every corner of the globe. These solutions give you insights into where the world is heading in the future.

 

Total 11 ideas
Begreening ต้องการพัฒนาภาชนะใส่อาหาร เช่น ถาด ถ้วย หรือกล่องอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่เป็นมิตร
winner
Sutthichai Boonprasop's picture
เด็กไทยจะสามารถเข้ามาเรียนฟิสิกส์หลักสูตรชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้ก็ได้ เวลาได้ก็ได้ ผ่านทางเว็บไซต
winner
ธุรกิจร้านกาแฟ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และฝึกอาชีพให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันทุกๆแ
เนื่องด้วยในปัจจุบันในกระบวนการผลิตภาชนะใส่อาหาร เช่นจาน ชาม จะทำจากพลาสติกหรือเมลามีนซึ่งส่งผลต่
โครงการ "เชียงใหม่เขียว สวย หอม " เกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำงา
Jinjutha G's picture
"เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า.. ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้ว"
finalist
Beyt Inity's picture
On a 17 rai piece land in Petchaboon, we are an experiment engaging community back to the land in
I think if I get money from competition, I will use whole money to buy materials, goods and servi
To alleviate deforestation problem in Thailand, URBIE works with a community forest group, which
เราต้องการจะออกแบบสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเราให้ดีขึ้น โดยผ่านการใช้สื่อสร้างสรรค์ต่างๆ