Entries

Explore this collection of the world’s most promising social innovations, submitted from every corner of the globe. These solutions give you insights into where the world is heading in the future.

 

Total 4 ideas
โครงการหนูทดลอง มีที่มาจากหนูแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆ ที่เจ้าของคนเก่าไม่อยากเลี้ยงแล้ว จึงนำมาให้ฉันซืึ
ดำเนินการจัดการอบรมนศ.ธรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดสำนึกจิตสาธารณะ เสริมความพร้อมในการเป็นนักกิจ
ดำเนินการจัดการอบรมนักศึกษาธรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดสำนึกพลเมืองหรือจิตสาธารณะ เสริมสร้างควา
Jinjutha G's picture
"เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า.. ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้ว"
finalist