Entries

Explore this collection of the world’s most promising social innovations, submitted from every corner of the globe. These solutions give you insights into where the world is heading in the future.

 

Total 7 ideas
Sutthichai Boonprasop's picture
เด็กไทยจะสามารถเข้ามาเรียนฟิสิกส์หลักสูตรชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้ก็ได้ เวลาได้ก็ได้ ผ่านทางเว็บไซต
winner
ธุรกิจร้านกาแฟ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และฝึกอาชีพให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันทุกๆแ
Jinjutha G's picture
"เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า.. ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้ว"
finalist
การปลูกฝังด้านจิตปัญญาสำหรับวัยรุ่นนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังเมื่อยังเยาว์วัย
Matthew McDaniel's picture
We have worked with the Akha people of SE Asia for nearly 20 years to protect land rights.
การปลูกฝังด้านจิตปัญญาสำหรับวัยรุ่นนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังเมื่อยังเยาว์วัย