Film Revolution IDEA

This Entry has been submitted.

Film Revolution IDEA

bangkok, ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
องค์กรภาคประชาชน
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

" ปฏิวัติความคิด "
เราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้น ถ้าในสังคมมีแต่เรื่องดีๆให้ดู ให้พบเห็น คนที่อยู่ในสังคมนั้นๆย่อมเป็นคนเช่นเดียวกับที่สังคมเป็น
“ต้นไม่ใหญ่จะทนต่อแรงพญาช้างสารได้ก็ต้องมีรากที่หยั่งลึกฝังแน่นลงไปใน ดิน” นัยหนึ่งต้นไม้ใหญ่จะทนต่อแรงพายุได้ก็ต้องมีรากหยั่งลึกยึดดินไว้แน่น ต้นไม่นั้นจะไม่ถอนรากถอนโคนเมื่อเจอลมพายุเหมือนกับบางต้นที่ไม่ค่อยมีราก พอมีพายุมาทีก็ล้มระเนระนาดไปหมด
รากไม้ก็เปรียบเสมือนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานของสังคมนั้น ที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างยั่งยืนได้ สังคมใดก็ตามที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองจะเป็นสังคมที่อ่อนแอไม่ยั่งยืน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

- คนทำความดีกันน้อยลง - สื่อให้ความสนใจและนำเสนอในข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ เช่นข่าวฆ่ากันตาย เด็กทุบตีพ่อแม่เพื่อขอเงิน นักเรียนนักศึกษายกพวกตีกัน เด็กติดยา ฯลฯ - สังคมแก้ปัญหาไม่ถูกวิธี : เด็กยกพวกตีกันก็นำไปเข้าค่ายทหารแทนที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวเขา เปลี่ยนแปลงจิตใจเขา เด็กติดยาพาไปบำบัดตัว แต่ไม่บำบัดความคิด เด็กมีปัญหา ก็โทษเด็ก แต่ไม่ลงลึกไปถึงครอบครัวว่าต้นเหตุเกิดจากอะไร - ปัจจุบันเราไม่รู้ถึงความคิดของเด็ก แต่ผลงานของพวกเขาจะทำให้เราได้ศึกษาความคิด มุมมอง ของเด็กได้ - ปัญหาการหลงลืมศิลปะ-วัฒนธรรมของไทยและเขินอายที่จะเรียนรู้ อายที่จะทำความดี ซึ่งนับวันจะยิ่งลดน้อยลง - ปัญหาการรวมกลุ่มสร้างปัญหาของเด็กและเยาวชน เราจะพัฒนาความคิดของพวกเขาในมุมที่เปลี่ยนไปในด้านที่มีประโยชน์ต่อสังคม - ปัญหาการสื่อสารของเด็กที่พยายามสื่อถึงผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ซึ่งหลายๆครั้งเด็กๆไม่กล้าบอกไปตรงๆเขาอาจใช้ทักษะที่ได้รับไปในการสื่อสารถึงผู้ปกครอง ครู อาจารย์ทางอ้อม ซึ่งทำให้เราได้เข้าไกล้ชิดความคิดของเขามากขึ้น - ปัญหาการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างไม่เกิดประโยชน์ เมื่ออบรมแล้วเขาจะมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่พวกเขามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด - ปัญหาจิตใจที่ขุ่นมั่ว มองโลกในแง่ร้าย เห็นคนอื่นดีไม่ได้ อิจฉาตาร้อน สังคมที่กำลังขาดกำลังใจ การขาดน้ำใจต่อคนรอบข้าง จะลดน้อยลง เมือหนึ่งกลุ่มเริ่มกลุ่มที่เหลือจะเริ่มตามมา

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ปฏิวัติความคิดโดยเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ลงพื้นที่ยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อบรมความรู้ในด้านของความคิด พัฒนาความคิด พัฒนาการกระทำ ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป้าหมายคือ มัธยมต้นมัธยมปลาย อาชีวะ มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์มากที่สุด 2. สร้างทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างสรรค์คลิป vdo หนังสั้น สร้างสรรค์สังคม และในด้านดีๆ 3. ส่งเสริม เปลี่ยนแปลง สร้างแนวความคิดการรวมกลุ่มของเยาวชน จากเที่ยวเตร่ สร้างปัญหา ให้ไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ และ เกิดประโยชน์ และปฏิวัติความดีต่อสังคม 4. เปลี่ยนแนวความคิด และทัศนคติ จากที่เรามักจะว่าคนที่ทำความดีแบบออกนอกหน้า ว่าเขาทำดีเพื่อเอาหน้า แต่ให้เปลี่ยนมายกย่อง ชมเชย ถึงแม้เขาจะทำดีเพื่อเอาหน้าแต่เขาก็ยังทำ ยังดีกว่าคนส่วนมากที่ดีแต่พูดแต่ไม่เริ่มทำ 5. ส่งเสริมให้เด็กและยาวชนเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว 6. ปูพื้นฐานทางความคิดให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อคิดดี พูดต้องดี และต้องกล้าเริ่มต้นปฏิบัติดี 7. สร้างเวที สร้างโอกาส ให้กับ เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปได้มีเวทีแสดงความสามารถ และสร้างโอกาสที่พวกเขาจะได้ทำความดีมากยิ่งขึ้นและโอกาสที่พวกเขาจะได้สร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคม แล้วเริ่ม ปูพื้นฐานทางความคิดให้กับเด็กและเยาวชนในวันกิจกรรมในหัวข้อสร้างสรรค์ เมื่อคิดดี พูดต้องดี และต้องกล้าเริ่มต้นปฏิบัติดี วางแผนปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย ดำเนินการสร้างภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาความคิดเหมือนกับการเขียนการ์ตูน 3 ช่อง แต่ของเราจะเป็นตัวอักษร เมื่อได้คิดแล้ว เราจะเริ่มสร้างความคิดให้เป็นภาพและเสียงกลายเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากความคิดของเด็กและเยาวชนโดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากร ภาพยนตร์สั้น โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคเริ่มต้นอย่างง่ายๆ การถ่ายVDO การใช้มุมกล้อง กำกับ การตัดต่อ ฯลฯ นำผลงานที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ตอกย้ำคำว่าทำดีให้กับทุกๆคนที่เข้าร่วมโครงการ และสุดท้ายมอบให้กับทางสถาบันเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาภายในสถาบันและบุคคลทั่วไป
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

เรารับสิ่งใดเป็นประจำเราก็จะเป็นแบบนั้น หากเรารับเรืองราวดีๆ ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความคิดบ่อยๆครั้งเช่น บทความ คติธรรม คำคมในมุมที่สร้างสรรค์ ในทุกๆวัน ไปไหนมาไหน เข้าInternet เข้า facebook ก็พบเจอแต่เรื่องราวดี มีประโยชน์ เราก็จะมีเกราะคุ้มกันทางปัญญา จะคิดอะไร ทำอะไร เราจะมีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ มีการไตร่ตรองถึงผลที่ตามมา สิ่งเหล่านี้เกิดจากการได้หลอมละลายพฤติกรรมการคิดของตัวเราเองอย่างต่อเนื่อง วิธีแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการแก้ไขที่ความคิดของคน

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

- เมื่อวันนึงเราเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้แล้ว เราย่อมอยากเห็นคนไกล้ๆตัวเราเป็นเช่นเดียวกับเรา คิดบวก พูดบวก และทำในสิ่งที่บวกๆ เราทำสิ่งไหนทุกๆวันคนรอบๆข้างตัวเราย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเรา พฤติกรรมของคนย่อมตองการเข้าสังคมเราดีแล้วก็ชวนเพื่อนดีด้วย มาทำสิ่งดีๆด้วย เพื่อนชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนกันต่อๆ วันนี้ วันที่เราเริ่มอาจมีเพียง 5 คน 10 คน แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าหากเรายังปฏิบัติในสิ่งที่เราตั้งใจในวันนี้อยู่ จำนวนคนที่เหมือนเราย่อมต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมายมหาศาลอย่างแน่นอน จิตใต้สำนึกของทุกคนรู้ดีว่าทำดีแล้วได้อะไร แต่ทุกคนไม่เข้มแข็งพอที่จะทำเพราะไม่มีกำลังใจ ไม่มีเพื่อนที่จะร่วมทำด้วย ทำดีไปเดี๋ยวก็ถูกหาว่าทำดีเพื่อเอาหน้า คนก็เลยไม่ทำ แต่เราจะปฏิวัติความคิดใหม่ " ทำดีเพื่อเอาหน้ายังดีกว่าพวกไม่ทำอะไรแต่นั่งด่าคนอื่น " ทำไปเรื่อยๆ ทำไปทุกๆวัน สร้างเป็นกระแส Social share ขึ้นหัว Facebook "ทำดีเพื่อเอาหน้า แต่ก็ยังดีกว่าพวกที่ไม่ทำ แต่มานั่งด่าคนอื่นไปวันๆ" อย่างที่บอกวันนี้อาจมี 10 แต่ในวันถัดๆไปเราจะสร้างแนวร่วมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้น แต่จะต้องไม่หยุดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

- Social share ใช้การแชร์ต่อผ่าน Social network สร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ แนวร่วมใหม่ๆ กลุ่มคน - ร่วมทำกิจกรรมเดียวกันพร้อมๆกันทั่วทุกประเทศ - เมื่อมีแนวร่วมเยอะขึ้น มีกำลัง มีฐานพอที่จะเริ่มปฏิวัติ เราจะขยายกิจจกรรม-โครงการ ขึ้นไปยังหน่วยงานรัฐให้มีส่วนเข้าร่วม และทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องและทำไปเรื่อยๆ เป้าหมาย 10 ปี คน 20 % ของโลกจะต้องเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้แน่นอน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

เชื่อว่าคนจำนวนมาก คนหลายกลุ่มคน คนหลายสิบกลุ่มคน คนหลายร้อยกลุ่มคน กำลังทำความดีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เราจะทำอย่างไรให้คนทุกคนมาร่วมผนึกกำลังเป็นคนกลุ่มเดียวกันไปแยกเป็น กลุ่ม A B C D E F G ถ้าเป็นแบบนี้ถึงเราจะทำดีแต่ก็เป็นการทำดีแบบแตกแยก แต่หากเรามีกลุ่ม A-Z แล้วกลุ่ม A-Z อยู่ภายในกลุ่ม ...... เราจะเป็นเสมือน 1 เดียวกัน ทำดีเหมือนกันแต่ต่างวิธี แต่เราก็เหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกัน
ทีมงาน

Founding Story

โครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในด้านของการทำหนังและสภาพปัญหาต่างๆของเด็ก เยาวชน ที่พบเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ ทุกคนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ใช้ประโยชน์เพียงแค่ ดูหนัง ฟังเพลง แชท ถ่ายรูป ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถนำมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นในมุมของการ ทำหนังโฆษณา ทำหนังสั้น สิ่งที่พวกเขาสร้างอาจเป็นกำลังใจ แรงบันดาลใจ ให้หลายๆคนที่กำลังท้อ กำลังหมดหวังในชีวิต ได้มีกำลังใจการสู้ต่อก็ได้ Turnaround เปลี่ยนแปลง Awareness สร้างความตื่นตัว สู่การปฏิวัติความคิดที่สร้างสรรค์ เรามีหน้าที่จุดไฟแห่ง "แรงบันดาลใจ" ให้กับทุกคน ปัญหาทุกปัญหาเกิดมาจากความคิดหากเราปฏิวัติความคิดของใหม่เสียใหม่ แค่เพียงคิดถึงแต่สิ่งดีๆ รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆ อ่านแต่สิ่งที่ดีๆ สร้างแต่สิ่งที่ดีๆ ในทุกๆช่วงเวลาที่คุณมี แล้วชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ของการ "ปฏิวัติความดี" ทางความคิดของคุณเอง เมื่อถึงวันหนึ่งที่ทุกคนปฏิวัติความคิด ไปไหนมาไหนจะพบเจอแต่ภาพของการหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กัน ความมีระเบียบทางสังคม ทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลกันและกัน แล้วทั่วทุกอณู จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอ
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Shi

นามสกุล

Lane

องค์กร
ชื่อองค์กร

Io-Hope InterPrise

ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, bangkok

ความคิดเห็น

แนะนำตัวกันหน่อยจ้า
เวลาเพียง 1 นาทีที่คุรแนะนำตัวอาจทำให้คุณได้เพื่อนใหม่อีกเป็นล้าน

Incubase Thailand's picture

ส่งโครงการนี้เข้าร่วมประกวด idea to innovation project เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้านเงินทุนตั้งต้น พี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ได้ที่ https://www.changemakers.com/th/I2Iproject ปิดรับสมัครพรุ่งนี้ 7 สิงหาคมครับ

มาเชคไม่ทันน่าเสียดายมากๆเลยครับ
ข้อความตอบไม่เตือนขึ้นหน้าเฟสบุค - -* ยังมีโอกาสนำเสนออีกไหมครับตอนนี้ - -*

Incubase Thailand's picture

รอบนี้ไม่ทันแล้วครับ แต่เรายังคงมองหาโอกาสในการสนับสนุนอยู่ตลอดครับ จะดีไหมครับหากได้มาคุยกันเพื่อทำความเข้าใจโครงการมากขึ้น และดูว่าจะสามารถช่วยกันอย่างไรได้บ้างครับ (ปล. สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้ ใน account ของเราครับ)