WO-MANIS

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

WO-MANIS

ปัตตานี , ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

(400 ตัวอักษร)

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

จากปัญหาความไม่สงบใน 3 จดัชายแดนใต้ มสีตรหีมา้ยมากกว่า 6,000 ราย ทต่ี้องสูญเสยีสามซีง่ึเป็นเสาหลกัของ ครอบครวัไป และยงัต้องแบกรบัภาระทงั้หมดเพยีงล าพงั ซง่ึเป็นภาระทค่ี่อนขา้งหนักสา หรบัผหู้ญงิตวัคนเดยีว อกีทงั้ยงัมี ผลกระทบทางด้านจติใจ ดงันัน้เราในฐานะเยาวชนในท้องถิ่นทนเหน็ความยากล าบากนัน้ไม่ได้ เราจงึมีความคดิทจีะน า เทคโนโลย ีสอ่ืsocial media มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ทด่ีขีน้ึแก่สตรหีมา้ย เพมิ่ความแขง็แกร่ง โดยการ เสริมสร้างก าลังใจ เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหม้ายได้แสดงฝีมือในการตัดเย็บ ปักลายผ้า และขายทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้าง รายไดเ้สรมิใหก้บักลุ่มสตรหีมา้ยเหล่าน้ี นอกจากสตรหีมา้ยแลว้ ยงัมเีดก็ก าพรา้อกีนับพนัทไ่ีดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพน้ืท ่ีซง่ึเราเลง็เหน็ถงึความสา คญัของการเขา้ไปสนับสนุน ใหก้ารช่วยเหลอื เพราะเราเช่อืว่าเดก็กเ็ป็นส่วน สา คญัในการพฒันาชุมชน ดงันนั้เราจงึอยากทา โครงการทช่ี่วยเหลอืสตรหีมา้ยและสนบัสนุนดา้นทุนการศกึษาแก่เดก็ก าพรา้ ในพน้ืทด่ีว้ย เราไม่อยากเหน็อนาคตทส่ีดใสของเดก็ๆตอ้งดบัมอดไป เพราะชะตากรรมทเ่ีขาประสบ

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

(1000 ตัวอักษร)
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ก๊ะลงเป็นแม่บ้าน มีลูก3คน เดิมทีก๊ะลงเป็นแม่บ้าน ทำงานบ้านและดูแลลูกๆทั้ง3คน แต่หลังจากที่สามีของก๊ะลงเสียชีวิต เป็นเหยื่อของเหตุหารณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ทำให้ก๊ะลงต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนสามี จากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ก๊ะลงได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก และยังต้องเครียด หาอาชีพ รายได้ เพื่อมาจุนเจือครอบครัว เบื้องต้นก๊ะลงและลูกๆดำรงชีวิตจากเงินเยียวยาและช่วยเหลือจากทางรัฐจำนวน 4500บาทต่อเดือน แต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู4ชีวิตในครอบครัว ก๊ะลงจึงต้องรับจ้างรายวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างกรีดยาง ซึ่งต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า และวันที่ฝนตกก็ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีรายได้ บางครั้งก๊ะลงก็รับจ้างปีกผ้าคลุมผลจากร้านค้าใหญ่ๆ ซึ่งราคาจ้างก็เป็นราคาเหมาจ่าย ที่ก๊ะลงไม่สามารถจะกำพหนดจำนวนเงิน หรือ รูปแบบของผ้าที่จะปักรได้ แต่เมื่อมีโครงการWO-MANISเข้ามา เปรียบเหมือนกับความหวัง หรือแสงสว่างในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถที่จะมีส่วนออกความคิดเห็นในเรื่องของลายผ้า ปักรแบบที่ตนเองถนัดและชอบได้ กำหนดช่วงเวลาในการทำงานในแต่ละวันได้ และที่สำคัญค่าแรงในการปักรสามารถกำหนดตามคุณภาพสินค้าที่ทำออกมาได้ ก๊ะลงบอกกับเราว่า ถึงแม้การทำงานร่วมกับโครงการWO-MANISในครั้งนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายความสามรถ ต้องผลิตสินค้า ปักรลาย ตามแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบ แต่ก๊ะลงก็พร้อมที่จะลองทำ เพราะเชื่อว่าสินค้าเหล่านี้จะสามารถขายได้ราคาดี และที่สำคัญก๊ะลงชอบที่จะมีการนัดเจอและพูดคุย เพราะนอกจากตนเองจะได้เสนอความคิดเห็นในสิ่งที่ตนถนัดแล้ว ยังมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนๆที่มีความชอบความถนัดเหมือนๆกันด้วย

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ผลกระทบที่มีต่อสังคม คือ กลุ่มสตรีหม้ายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สภาพจิตใจ มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กลุ่มหญิงหม้ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หญิงหม้ายเหล่านี้ได้แสดงฝีมือในการตัดเย็บผ้าตามความถนัดและความชอบ ทำให้หญิงหม้ายเหล่านี้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต เพราะหญิงหม้ายหลายคนไม่มีอาชีพเป็นของตนเอง ต้องรอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐเพียงอย่างเดียว ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต แต่เมื่อมีโครงการWO-MANISขึ้นมา ทำให้หญิงหม้ายเหล่านี้มีกำลังใจและมองเห็นลู่ทางในการทำมาหากินมากขึ้น เมื่อสุขภาพจิตดี กำลังใจดีขึ้น ทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อเป็นแนวทางอาชีพที่จะสามารถส่งเสริมรายได้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ คือ เด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีที่จะมีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เนื่องจากโครงการWO-MANIS จะแบ่งกำไร10%จากการจำหน่ายสินค้า มอบให้เป็นเงินทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าเหล่านี้ เพราะเราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นได้
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

(600 ตัวอักษร)

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

(800 ตัวอักษร)
ทีมงาน

Founding Story

จากปัญหาความไม่สงบใน 3 จดัชายแดนใต้ มีสตรีหม้ายมากกว่า 6,000 ราย ที่ต้องสูญเสียสามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไป และยังต้องแบกรับภาระทั้งหมดเพียงลำพัง ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียว อีกทั้งยังมีผลกระทบทางด้านจิตใจ ดังนั้นเราในฐานะเยาวชนในท้องถิ่นทนเห็นความยากลำบากนี้ไม่ได้ เราจึงมีความคิดที่จะนำเทคโนโลยี สื่อsocial media มาใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่สตรีหม้าย เพิ่มความแข็งแกร่ง โดยการ เสริมสร้างก าลังใจ เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหม้ายได้แสดงฝีมือในการตัดเย็บ ปักลายผ้า และขายทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้าง รายได้เสริมใหกับกลุ่มสตรีหม้ายเหล่าน้ี นอกจากสตรีหม้ายแลว้ ยังมีเด็กกำพร้านับพันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ เพราะเราเชื่อว่าเด็กก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นเราจึงอยากทำ โครงการช่ี่วยเหลือสตรีหม้ายและสนบัสนุนด้านทุนการศกึษาแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ด้วย เราไม่อยากเห็นอนาคตที่สดใสของเด็กๆต้องดับมอดไป เพราะชะตากรรมที่ีเขาประสบ
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Naksewee

นามสกุล

Asma

องค์กร
ชื่อองค์กร
ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, ปัตตานี

ความคิดเห็น

Incubase Thailand's picture

ยินดีต้อนรับนะครับ หากมีคำถามติดขัดตรงไหนเรื่องการใช้ บอกพี่ได้เลยเน้อ

พี่บอย :)