Blog

Incubase Thailand's picture

Technology for Health

นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลทางสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ หรือแม้แต่ข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลเพื่อทราบผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมต่างๆของตนเอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพเนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่เพียงช่วยพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทางกายเท่านั้น ยังหมายรวมถึงสุขภาพทางจิตใจและจิตวิญญาณอีกด้วยเนื่องจากคนในสังคมมีช่องทางในการเข้าถึงเรื่องจิตวิญญาณที่หลากหลายมากขึ้น ไม่เป็นการกระจุกอยู่ที่กลุ่มผู้มีฐานะอย่างเช่นแต่ก่อน

Share this post

Incubase Thailand's picture

Shifting Role

เปลี่ยนบทบาทให้ประชาชนเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มขึ้น จาก 130 ล้านครั้งในปี 2550 เป็น 140 ล้านครั้งในปี 2551 ในขณะที่จำนวนสถานพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียวพอต่อความต้องการ ทำให้การเข้ารับบริการต้องใช้เวลารอนานและแพทย์มีเวลาดูแลผู้ป่วยน้อยลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศพบว่ามีเพียง 1,286 แห่งเท่านั้นที่มีเตียงไว้รองรับผู้ป่วยค้างคืน (ปี 2553) โดยส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในตัวเมืองและกรุงเทพมหานคร

Share this post

Incubase Thailand's picture

Too much information of Healthcare

สังคมขาดระบบการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาวะของประชากรไทยเนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร คนในสังคมสามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆหรือภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมหรือกลุ่มต่างๆในสังคม (Social networks) นอกจากนี้การที่คนในสังคมกล้าเปิดเผยพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นย่อมช่วยให้การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เป็นไปอย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรือการร่วมกันตัดสินใจในนโยบายสาธารณะต่างๆมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสในประเด็นต่างๆมากขึ้น สิ่งสำคัญคือช่วยให้การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share this post

Incubase Thailand's picture

Aging

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดมีน้อยลง โดยสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมีประมาณ 12% ซึ่งมีการประมาณการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2573 ในขณะที่จำนวนการมีบุตรโดยเฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ 2 คนต่อครอบครัวซึ่งลดลงจาก 6 คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หมายความว่าในอีก 30 ปี ข้างหน้าภาระการดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนผู้ดูแลจะลดน้อยลง ซึ่งรัฐอาจต้องรับภาระหนักในส่วนนี้

Share this post

Felicity McLean's picture

Mumm (Egypt) and Fishers & Changemakers Inc (Philippines) Awarded Joint First Prize at CSV Forum

 

Mumm' from Egypt and 'Fishers and Changemakers' from the Philippines are the joint winners of Nestlé’s 2018 Creating Shared Value Prize. The two social entrepreneurs have won CHF 150'000 each for their outstanding work in nutrition and rural development.

Share this post

Felicity McLean's picture

Fabric of Change Convene to Re-Imagine The Future of Fashion in Toronto, Canada

Ashoka and C&A Foundation convene the world’s leading apparel industry innovators to address urgent social and environmental issues facing the industry - a community, convened and supported under the ‘Fabric of Change’ Initiative.

Share this post

Felicity McLean's picture

Put Your Money Where Your Water Is: The Global Call for Water Stewardship

Water requires more than pipes and faucets to run, it takes stewardship­­­—an agreement between users and suppliers that water and its quality and flow will be cared for by all who use it.

Share this post

Felicity McLean's picture

Waste Collection: A New Frontier For The Fashion Industry?

By Alden Wicker

Many consumers are unaware that a large chunk of their wardrobe is essentially plastic. More than 60% of the global fiber market is polyester, a carbon-intensive petroleum product which has been refined to the point of doing almost anything we ask of it. It can look like silk, cotton, or soft faux fur, or can be combined with natural materials to improve their performance and lower cost.

Share this post

Felicity McLean's picture

A Sweet Bridge For African Farmers to Access Demand From Global Markets

At a time when the global food industry is listening to consumer demand by declaring its intention to switch to natural ingredients [Nestle, Unilever, General Mills], when small-holder farmers (SHFs) are subject to volatile global market dynamics and climate change, and when a burgeoning young African population is facing unemployment, NEI is seizing an opportunity to create shared value, sustainably, by deepening its engagement within the communities in which it operates. Read how winning the CSV Prize in 2016 has impacted Juan's business/

Share this post

Felicity McLean's picture

Inovador social – o que você faria com 400.000 francos suíços?

Este ano a Nestlé tem uma parceria com a Ashoka, a principal rede global de empreendedores sociais transformadores. Juntos, estamos à procura de indivíduos e empreendimentos que estejam ampliando ou gerando novos modelos de negócios nas áreas de nutrição, água ou desenvolvimento rural.

Share this post

Felicity McLean's picture

Innovateur social – que feriez-vous avec 400,000 francs Suisse?

Cette année, Nestlé s’est associé avec Ashoka, réseau mondial d’entrepreneurs sociaux visant à accélérer le changement sociétal. Ensemble, nous cherchons des individus et entreprises qui démarrent ou développent de nouveaux business model dans les domaines de la nutrition, de l’eau ou du développement rural.

Share this post

Felicity McLean's picture

Winners of Scaling Impact Fund Announced

Back in May this year, we wrote to you directly from Bangalore, India where we not only convened some of our Ashoka Fellows and strategic partners for a ‘Globalizer’ Summit, but we also launched the first of its kind ‘Scaling Impact Fund’ - a €250,000 award dedicated to providing investment to Fellows working to scale their impact for transformative change in the apparel industry

Share this post

Felicity McLean's picture

Accelerating Impact in the Apparel Industry - Ashoka Convene Leaders in Bangalore, India

Between 26-28 May 2017, Ashoka, C&A Foundation and partner A.T. Kearney will convene hand-picked social entrepreneurs with industry leaders to co-create and accelerate systems-wide impact across the apparel industry.

Share this post

Ashoka Fellow Lis Suarez on Women's Empowerment and the Future of Fashion

The hands that make our clothes overwhelmingly belong to women. More and more companies and social entrepreneurs understand that lifting up and empowering these women is necessary to building a more equitable industry.

Share this post

Felicity McLean's picture

Ashoka Fellow María Almazán Calls For A Conscious Revolution In The Fashion Industry.

The fashion industry is responsible for serious environmental and social problems at a global scale, being the second most contaminating sector in the world, following the oil industry.

Share this post

Felicity McLean's picture

Social Entrepreneurs Catalyze Co-Creation Amongst The Apparel Industry

Collaboration in fashion goes well beyond Kate Moss teaming up with Topshop. Forward-thinking brands co-create by working together with competitors and social entrepreneurs to design radical new projects and processes that lead to win-win-win situations.

 

Share this post

Felicity McLean's picture

Nominate The Next Fabric Of Change Ashoka Fellow!

Dear Fabric of Change Community,

Since we launched Fabric of Change in 2015, you have played an important role in the evolution of this initiative as a platform for social entrepreneurs who want to transform the apparel industry. As Ashoka enters the third year of our partnership with C&A Foundation, we again look to you to help fill our pipeline of candidates for Ashoka Fellows in the Fabric of Change cohort.

Share this post

Danielle Batist's picture

Incentivizing Sustainable Fashion: Lessons From Social Entrepreneurs

An estimated 75 million people are now employed by the apparel industry. It’s a number that has almost quadrupled in the last 15 years. With this exponential growth, the not-so-hidden costs of fashion too have increased. 

Share this post

Felicity McLean's picture

Introducing The First 5 Fabric of Change Ashoka Fellows

February 7th 2017 Washington DC:  Ashoka and C&A Foundation have identified the first cohort of five social entrepreneurs for the Fabric of Change Fellowship to nurture solutions to fashion industry challenges.  Launched in 2015, the joint initiative Fabric of Change supports innovators at various stages of their development, unlocking the unique power and potential of social entrepreneurs and their solutions to advance a shared vision: transforming the apparel industry as a force for good.

Share this post

Felicity McLean's picture

Saif Rashid Weaves Together Benefits for Bangladesh Garment Workers

Saif Rashid believes that, given the right market opportunities, millions of Bangladeshis can lift themselves up financially. With an innovative new model called APON, he is empowering the workers of Bangladesh’s ready-made garment manufacturing industry to increase their disposable income and build better, healthier lives

Share this post

Anonymous (not verified)

Sri Lanka’s Garment Workers ‘Stand Up’ for Rights

A garment worker in Sri Lanka earns an average of 55 cents per hour, according to the World Bank, but Sri Lanka projects an apparel export target of US$10B in 2016.

Share this post

From Fiction to Fashion, Social Entrepreneur Nicole Rycroft Helps Business See Forests for the Trees

An Ashoka Fellow since 2003, Nicole Rycroft is a tireless warrior for the world’s forest ecosystems. The native Australian, now based in Vancouver, Canada, leads the environmental NGO Canopy, which works with business partners in the publishing and fashion industries to transform their value chains in a way that protects ancient forests.

Share this post

Anonymous (not verified)

Weaving the #FabricofChange: the moral crisis of fast fashion.

Each year, 80 billion pieces of clothing are purchased across the globe, which is 400% more than 10 years ago. Unsurprisingly these sales constitute a major financial market. The fashion brand Christian Dior is one of the biggest companies in the world - last year their sales totalled $41.6 billion, roughly  equivalent to the GDP of Tunisia.

Share this post

Caitlin Johnson's picture

VIDEO: Inside the Ashoka Emerging Innovators Bootcamp in NYC

Highlights and voices from the 2016 Emerging Innovators Bootcamp in New York City, which brought together 20 passionate social entrepreneurs with experts in business, movement-building, storytelling and social change. Run by Ashoka Changemakers, the Bootcamp is designed to help social purpose leaders make their ventures more effective and sustainable while also supporting their own vision and well-being.

 

Share this post

Isabela Carvalho's picture

Inovações em Direitos Humanos são oportunidade de transformação na América Latina

Para promover una nova visão dos Direitos Humanos na nossa região, a Ashoka lançou o desafios “Direitos Humanos na América Latina: impulsionando a transformação”, que bucou ativar uma rede ampla de agentes de transformação (changemakers), com propostas inovadoras que contribuam para criar novas abordagens para os direitos humanos - uma rede grande e ativa que permitirá reunir novas vozes, abordagens e formas de atuar. 

Share this post

Oportunidades para mirarse desde la dignidad

Obtener dinero no es igual a dejar de ser pobre. ¿Entonces? La pobreza no es una condición, es una injusticia mucho más compleja que un concepto financiero. Que las familias de escasos recursos económicos accedan a más dinero no quiere decir que se resuelvan otros aspectos de esa pobreza estructural. El acceso a las oportunidades es crucial para poder resolver aspectos de salud, educación, vivienda adecuada, soberanía alimentaria, empleo, desarrollo de la cultura.

Share this post

Rachel Fauber's picture

Amplifying Social Impact: Through Win-Win Partnership Between Social Entrepreneurs and Business Professionals

Economies across the globe are increasingly connected and fueled by collaboration. Both for-profit organizations and social entrepreneurs rely on partnerships, networks, and cross-sector collaborations to conduct their business and solve complex social problems. Investigating how business professionals and social entrepreneurs engage in pro bono partnerships can illuminate best practices and recommendations for making these relationships as impactful as possible.

Share this post

Las acciones colectivas y los saberes compartidos que transforman los Derechos Humanos

El proyecto Convivencia con la Realidad Semiárida Promoviendo el Acceso al Agua Solidaridad y Ciudadanía, es una iniciativa que promueve la autoestima y la autoconfianza de los agricultores y sus familiares, en la zona semiárida de Paraíba, en Brasil, a través de la capacitación ciudadana, por medio de la promoción del encuentro de saberes locales y de la materialización de los derechos fundamentales de la vida, dentro de los cuales está el acceso al agua como fuente de vida.

 

Share this post

Pages