โครงการกระดาษชุมชน บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

This Entry has been submitted.

โครงการกระดาษชุมชน บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง, Tailandia
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

โครงการกระดาษชุมชน บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ใช้ของเหลือจากการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระดาษโดยไม่ใช้สารเคมี และสามารถทำได้ในครัวเรือน ซึ่งกระดาษที่ได้จะมีลักษณะและลวดลายที่แตกต่างจากกระดาษที่ใช้ในสำนักงานหรือกระดาษสาและมีลักษณะคุณสมบัติที่สามารถใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเจ็ตปริ้นฯได้

โดยกระดาษในโครงการช่วงแรกที่กำลังการผลิตกระดาษยังไม่สูงมากนัก กระดาษที่ผลิตได้จะนำมาต่อยอดผลิตขึ้นเป็นสินค้า อาทิ ภาพวาดใส่กรอบ ภาพวาดตั้งโต๊ะ กล่อง พวงกุญแจ เข็มกลัด ฯลฯ และออกจำหน่ายผ่านทางหน้าร้าน, การฝากขาย และการจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งการจำหน่ายทางออนไลน์นี้จะเชื่อมโยงกับการเว็ปไซด์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับผู้ซื้อ และเื่มื่อตัวโครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้น จึงจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตกระดาษและเริ่มจำหน่ายกระดาษที่ผลิตได้

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ของเหลือทิ้งจากการเกษตร เป็นปัญหาที่มีมาคู่กับการทำการเกษตรอยู่เสมอ ยิ่งในช่วงที่มีปัญหาความยากจน เนื่องจากราคาขายสินค้าเกษตรของเกษตรกรตกต่ำลง เกษตรกรก็ยิ่งเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ลงทุนมากขึ้น แต่เมื่อมีสินค้ามากกว่าความต้องการของตลาด ราคาก็กลับยิ่งตกต่ำลง ทำให้ยิ่งขาดทุนมากขึ้น สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยากจนลง และมีของเหลือทิ้งจากการเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่เกษตรกรที่ยากจนลงก็ละทิ้งความสนใจที่จะหาทางจัดการของเหลือฯ เหล่านี้ เพราะต้องหาทางเลี้ยงปากท้องของครอบครัวก่อน บางก็ไปรับจ้าง หรือไม่ก็เข้ามาหางานทำในเมือง ปล่อยให้ผู้สูงอายุและเด็กต้องอยู่กับของเหลือทิ้งฯ ซึ่งเมื่อของเหลือฯ เหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีหลักในการจัดการที่เกิดขึ้นก็คือการเผา เพราะเป็นวิธีที่ถูกที่สุด และใช้แรงงานน้อย แต่ผลกระทบจากการเผาของเหลือทิ้งจากการเกษตรจำนวนมหาศาลนั้นก่อให้มลภาวะตามมามากมายและผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ของเหลือฯ เหล่านี้ ในขณะที่การจัดการกับของเหลือฯ ในการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ย หรือการนำไปเผาเป็นถ่านเชื้อเพลิง ล้วนแต่ต้องใช้เงินทุน และแรงงาน และถ้าไม่ทำในปริมาณมากๆ ก็จะไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะผลกำไรของผลผลิตต่อหน่วยนั้นไม่สูง เมื่อเกษตรกรเห็นว่าการรายได้ไม่คุ้มกับแรงที่ลงไปจึงย้อนกลับไปหาวิธีการกำจัดมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์ ในขณะที่ของเหลือทิ้งจากการเกษตรเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกษตรกรให้น้ำให้ปุ๋ยเช่นเดียวกับผลผลิตที่ได้แต่กลับไม่ได้ประโยชน์ใดๆ กับการที่ลงทุนลงไปเลย

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

จัดตั้งโครงการกระดาษชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ของเหลือจากการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระดาษโดยไม่ใช้สารเคมี และสามารถทำได้ในครัวเรือน ซึ่งกระดาษที่ได้จะมีลักษณะและลวดลายที่แตกต่างจากกระดาษที่ใช้ในสำนักงานหรือกระดาษสาและมีลักษณะคุณสมบัติที่สามารถใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเจ็ตปริ้นฯได้ โดยกระดาษในโครงการจะนำมาต่อยอดผลิตขึ้นเป็นสินค้า อาทิ ภาพวาดใส่กรอบ ภาพวาดตั้งโต๊ะ กล่อง พวงกุญแจ เข็มกลัด ฯลฯ โครงการกระดาษชุมชน มีวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาวิจัยการทำกระดาษจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 2. พัฒนาผลการวิจัยให้สามารถใช้เครื่องมือที่ราคาถูกและหาได้ในท้องตลาด 3. พัฒนาผลการวิจัยให้ใช้เวลาในการผลิตน้อยลง 4. พัฒนาผลการวิจัยในการเพิ่มคุณภาพของกระดาษจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 5. สร้างหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 6. เดินสายประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไปกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ 7. ตอบรับชุมชนทีสนใจและคิดที่จะลงทุนลงแรงสร้างโครงการกระดาษชุมชน 8. เข้าไปทำการศึกษาชุมชน สำรวจตลาด และฝึกอบรมการทำกระดาษฯ 9. การหางบสนับสนุนโครงการ 10.จัดตั้งโครงการกระดาษชุมชนในพื้นที่ 11.ฝึกอบรมการทำกระดาษและการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม 12.ทำการตลาดในส่วนของการออกบูธ, การตั้งหน้าร้าน หรือการจัดตั้ง OTOP 13.ทำการตลาดในส่วนของการฝากขาย 14.ทำการตลาดในส่วนของการขายออนไลน์ 15.ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบออนไลน์ โดยสร้าง Blog ที่เชื่่อมโยงกับส่วนของการขายออนไลน์ 16.ปรับสภาพพื้นที่โครงการกระดาษชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจมาเข้าชม (ขณะนี้ 18 ก.ย. 2556 โครงการกำลังดำเนินการถึง ข้อที่ 9.การหางบสนับสนุนโครงการ) โครงการฯ จะการเน้นการสร้างประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่จะสามารถผลิตสินค้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบให้ได้มากที่สุด โดยใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องลงทุนสูง, ใช้แรงงานน้อย ซึ่งเด็กและผู้สูงอายุสามารถทำได้ และยังใช้เวลาไม่มาก ทำให้สามารถทำควบคู่ไปกับงานอื่นๆ ได้ สินค้าที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ ของชิ้นเล็กๆ ที่มีราคาไม่แพง เช่น พวงกุญแจและเข็มกลัด เพราะใช้กระดาษในการผลิตไม่มาก ต้นทุนต่ำกำไรสูง สามารถทำได้เร็ว และขายได้ง่าย เหมาะกับเทศกาลต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับตัวโครงการฯ และชุมชนได้เป็นอย่างดี
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนเกษตรที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ทำให้ของเหลือจากการเกษตรมีอยู่ไม่มาก แต่เมื่อสะสมมากเข้าจึงเป็นภาระที่จะต้องกำจัด, ลูกหลานส่วนใหญ่ในหมู่บ้านออกไปทำงานในเมือง คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เหลือจึงเป็นผู้สูงอายุและเด็ก ที่มีอาชีพหลีกคือทำการเกษตร เก็บของป่าเพื่อบริโภคและทำงานรับจ้าง ซึ่งมีรายได้ไม่มากและไม่แน่นอน, มีองค์กรจากภายนอก เช่น SCG เข้ามาทำกิจกรรมสร้างฝ้ายธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งชาวบ้านจะได้ค่าที่พัก (Home stay) และค่าอาหารนิดหน่อยในช่วงที่มีกิจกรรม, งานศิลปะหัตกรรมในพื้นที่ที่เคยมี คือ การแกะสลักไม้ และการทอผ้า แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากเนื่องจากใช้เวลาในการผลิตมากและขายได้ยาก นอกจากนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของชุมชน การตั้งโครงการกระดาษชุมชน จะช่วยในเรื่องของการนำของเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้น และใช้แรงงานน้อย ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลกำไรสูง และเป็นสินค้าที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการใช้วัตถุดิบจากของเหลือทิ้ง และกระบวนการไม่มีสารเคมี อีกทั้งยังใช้พลังงานไม่มาก และไม่มีของเสีย ซึ่งสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและจำหน่ายให้กับองค์กรที่เข้ามาที่ชุมชนได้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้แล้วยังช่วยในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

- ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเวลาและแรงงานที่เหลือจากการทำงานปกติ - ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนมากขึ้น และมีการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่จะก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน มาสร้างเป็นรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้น - ด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเหลือทิ้งทางการเกษตรสะสม และสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรณ์ (ของเหลือทิ้งทางการเกษตร) ที่มีในชุมชนในเกิดประโยชน์โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผ่านทางการลงมือทำ และมีการเสริมแรงเป็นรายได้ที่ได้จากการทำงาน และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ - ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการนำศิลปะในชุมชน มาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ - ด้านเทคโนโลยี ชุมชนได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีการทำกระดาษจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

แผนในการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการกระดาษชุมชน ประกอบด้วย 1. การใช้วัตถุดิบและแรงงานที่มีในชุมชน 2. การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้หลายเท่าตัว โดยใช้เวลาและแรงงานน้อย ทำให้มีกำไรมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงการกระดาษชุมชนสามารถที่จะดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน 3. การที่สามารถดำเนินโครงการในการผลิตเป็นสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินงานด้านการตลาดได้ทันที เพื่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้า และเป็นกำไรกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการกระดาษชุมชน 4. การดำเนินงานในรูปแบบของโครงการของชุมชน ซึ่งเปิดรับทุกคนในชุมชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและสามารถได้รับประโยชน์ต่างๆ จากโครงการ เป็นแผนสำคัญที่จะสร้างความร่วมมือและความยั่งยืนให้กับโครงการ 5. การค้นคว้า วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลดต้นทุน ทำให้โครงการกระดาษชุมชนมีศักยภาพในการดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

โครงการกระดาษชุมชนฯ ได้มองแหล่งตลาดไว้ 3 ชนิด 1.การเปิดร้าน/การออกบูธขาย/OTOP โดยมีเป้าหมาย คือ คนในชุมชนที่ต้องการของที่ระลึกไว้ใช้ในงานเทศกาลต่างๆ หรือของตกแต่งบ้าน กลุ่มองค์กรที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน และหน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ต้องการหาของที่ระลึก ซึ่งโครงการจะมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการขายในชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับฐานการทำกระดาษ และสำรวจหาตลาดที่เหมาะกับการออกบูธขายในช่วงงานเทศกาล อีกทั้งจัดตั้งเป็น OTOP เพื่อขอรับสิทธิในการออกบูธที่ได้รับการสนับสนุน 2.การฝากขายสินค้ากับร้านค้า โดยออกแบบเครื่องมือบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการฝากขายสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ในบริเวณชุมชนและแบ่งผลประโยชน์ให้กับร้านที่นำไปฝากขาย 3.การขายออนไลน์ โดยใช้ผ่านเว็ปไซด์การซื้อ-ขายสาธารณะต่างๆ ควบคู่ไปกับ Blog ขายสินค้าที่สร้างขึ้นเอง ที่เชื่อมโยงกับ Blog ที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ทีมงาน

Founding Story

จุดเริ่มของโครงการกระดาษชุมชน สืบเนื่องมาจากการที่กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค “รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน” ระหว่าง วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และได้มีแกนนำชุมชนซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้เห็นผลงานวิจัยในการทำกระดาษปลอดสารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของกลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้ขอให้กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรม เข้าไปช่วยสอนให้ชาวบ้านทำกระดาษปลอดสารจากฟางข้าว ……. ดังนั้น โครงการกระดาษชุมชน จึงเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ซึ่งทำให้กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านสามขาเป็นอย่างมาก กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรมได้รับเชิญให้ไปพักที่บ้านสามขาถึงห้าวันและได้มีโอกาสประชุมหารือกับแกนนำของชุมชน ได้สำรวจพื้นที่ทั่วทั้งหมู่บ้าน ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรมตัดสินใจที่จะเข้าไปดำเนินโครงการ คือ ความุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากของแกนนำชุมชน และในเดือนกรกฏาคม 2556 กลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรมยังได้รับเชิญให้ไปที่บ้านสามขาอีกครั้ง เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบของจังหวัด เพื่อวางแผนการตลาดที่จะนำสินค้าไปจัดจำหน่าย รวมทั้งประชุมหารือกับแกนนำชุมชนที่จะดึงตลาดที่มีศักยภาพ มีอำนาจซื้อสูง และซื้อเป็นจำนวนมาก ให้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนบ้านสามขา นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีชาวบ้านสามขาเป็นจำนวนมาก แจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย