AGE Thailand

This Entry has been submitted.

AGE Thailand: เอจไทยแลนด์ เพื่อผู้สูงอายุไทย

กรุงเทพมหานคร, ThailandThailand
Year Founded:
2014
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ไม่ว่าจะที่วัด ในห้าง ร้านค้า งานเอ็กซ์โป หรือบนรถเมล์
เคยสังเกตุไหมว่ามีผู้สูงอายุอยู่ทุกที่เลย?

AGE Thailand ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและความสำคัญของการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เราอยากเห็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต กระปรี้กระเปร่า และยังมีส่วนร่วมกับสังคม สรุปง่ายๆ ก็คือ เราอยากเห็นผู้สูงอายุยังแอ็กทีฟ จึงเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ งานอาสาสมัคร และการส่งเสริมสุขภาวะแบบ “อาร์ตๆ” อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนเรื่องราวโหด มัน ฮา ของบรรดาลุง ป้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าของตนเองและให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ เพราะเราเชื่อว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ชีวิต และยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้

WHAT IF - Inspiration: Write one sentence that describes a way that your project dares to ask, "WHAT IF?"

แล้วถ้าการอยู่อย่างมีชีวิตชีวาสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวและมีศักยภาพ และช่วยสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้ล่ะ?
About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

เราเห็นว่า “ผู้สูงอายุไทยมักไม่ค่อยได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ” ปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่ประชากรผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพึ่งพิง เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่วนผู้สูงอายุที่ยังพอมีกำลังพึ่งพาตนเองได้ ก็ประสบปัญหามีเวลาแต่ไม่รู้จะทำอะไร ผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรม ไม่ได้ทำอะไร และไม่เข้าสังคม มีแนวโน้มที่จะทำให้เจ็บป่วย ซึมเศร้า และทำให้คุณภาพชีวิตลดลง การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคต

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงตามธรรมชาติ แต่ผู้สูงอายุก็เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญา อีกทั้งยังมีเวลาที่เหลือในช่วงบั้นปลายที่ยังสามารถร่วมสร้างสรรค์สังคมได้หากได้รับโอกาสและการสนับสนุน AGE Thailand มีความคิดที่ว่า หากผู้สูงอายุมีแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในตนเองก็จะสร้างแรงผลักดันให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้อย่างมีความสุข และเมื่อผู้สูงอายุมีศักยภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพิง สามารถดูแลตนเองได้ สังคมผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพมากขึ้นด้วย ART&AGE สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างอย่างมีศิลปะ ผ่านกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การอาสา และการบริการผู้อื่นที่สร้างคุณค่าทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างการทำกิจกรรม เราจะคอยรณรงค์เรื่องสุขภาวะ การดูแลตนเอง และความสำคัญของการอยู่อย่างมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ เว็บไซต์ www.agethailand.com เป็นสื่อหลักที่เราใช้ส่งต่อเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ทีมงานของเราได้ค้นพบมา ทั้งที่สามารถเป็นแบบอย่างและที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัย สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ได้
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

องค์การสหประชาชาติส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Active Ageing ได้แก่ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุที่มีชีวิตยืนยาวมักจะ “ไม่อยู่ว่าง” แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่การได้ทำอะไรใหม่ๆ จะทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย กระฉับกระเฉง มีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ถ้าสุขภาพดี ร่างกายก็แข็งแรง ผู้สูงอายุก็พึ่งตนเองได้ มีผลการวิจัยระบุว่า ผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมจะมีความกระฉับกระเฉงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทำกิจกรรม และมีเนื้อหนังมากกว่าคนในวัยเดียวกัน ผู้สูงอายุที่เอาแต่นั่งๆ นอนๆ กล้ามเนื้อจะอ่อนปวกเปียก แข้งขาอ่อนจนอาจหกล้ม กระดูกขาหรือสะโพกหักได้ AGE Thailand ยึดหลัก Active Ageing ในการดำเนินกิจกรรม ที่ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีงานทำ ลดความเสี่ยงของการซึมเศร้า นอกจากนี้ เรายังสอดแทรกการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุดูแล (สุขภาพ) ตนเอง ลดการเจ็บป่วย ลดการพึ่งพิง และสามารถดูแลตนเองได้ โดยผู้สูงอายุสามารถนำผลที่ได้รับจากกิจกรรมโครงการไปต่อยอดเพื่อเผยแพร่ต่อหรือเพื่อสร้างรายได้ โครงการของเราเน้นให้ความสำคัญของ “คุณค่า” ของผู้สูงอายุ เราจะทำให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง และให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีต่อประเทศไทย นอกจากการควรค่าแก่การเคารพนับถือจากความอาวุโส

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

เชิงปริมาณ  สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้อย่างน้อย 1,000 คน  จัดให้มีกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ งานอาสาสมัคร หรือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง  มีปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.agethailand.com อย่างน้อย 500 คน/วัน เชิงคุณภาพ  สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจในตัวเอง  เนื้อหาที่นำเสนอสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ในสังคม

Spread Strategies: Moving forward, what are the main strategies for scaling impact?

โลกในอนาคตจะเป็นโลกของผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากประชากรโลกมีอายุยืนขึ้นและมีอัตราการเกิดลดลง พบว่าในปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้สูงอายุประมาณ 600 ล้านคน โดยในปี ค.ศ. 2025 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 ตอนนี้ประเทศไทยจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีกไม่นานนัก การเพิ่มจำนวนของประชากรผู้สูงอายุนี้ ส่งผลกระทบต่อสังคม ระบบเศรษฐกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคต AGE Thailand จัดเป็นนวัตกรรมการทำงานผู้สูงอายุของไทย เราต้องการส่งเสริมให้เกิด Active Ageing อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาที่มีอยู่ทำในสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม โดยเราจะร่วมมือและประสานงานกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ได้ และหากองค์กรอื่นๆ นำโครงการไปขยายผลให้การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จนผู้สูงอายุสามารถทำงาน สร้างรายได้เพิ่มนั้น นอกจากผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองยังมีค่าแล้ว ยังช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทางหนึ่ง ความสำเร็จชองโครงการ คือ การที่ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพมากขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต และมีส่วนร่วมกับชุมชน เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย และร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีความยั่งยืน
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ปัจจุบัน AGE Thailand มีรายได้จากการขายแบนเนอร์โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ www.agethailand.com และเงินทุนส่วนตัวของทีมงาน เราจะเสนอโครงการไปยังหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุน และเรากำลังวางแผนพัฒนาโครงการให้เป็นแบบกึ่งธุรกิจ โดยการสร้างแบรนด์สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และ/หรือ สร้างหน้าร้านค้าออนไลน์นำสินค้าจากกลุ่มผู้สูงอายุมาจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการในอนาคต

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้นได้รับความสนใจจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO แต่มักอยู่ในรูปของงานสังคมสงเคราะห์ ส่วนงานอาสาสมัครก็เป็นไปในรูปของการดูแลผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ AGE Thailand เป็นที่แรกที่เปลี่ยนบทบาทของผู้สูงอายุจากผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์มาเป็นผู้ที่ร่วมสงเคราะห์และสร้างสรรค์สังคม โครงการของเราเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และเน้นให้เกิด Active Ageing ผ่านกิจกรรม งานอาสาสมัคร การส่งเสริมการเรียนรู้ และการส่งเสริมสุขภาวะที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ นอกจากนี้ เรื่องราวและองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่เรานำเสนอยังสามารถเข้าใจได้ง่าย สนุก มีประโยชน์ เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
ทีมงาน

Founding Story

เรื่องมันยาว เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

Team

พิ-รา อ-รุณ-วงศ์ Pi-ra A-run-wongse ผู้จัดการโครงการ/เว็บโปรแกรมเมอร์/เว็บมาสเตอร์/กราฟิคดีไซเนอร์/นักเขียน มีประสบการณ์ในการทำงานเว็บไซต์มากว่า 6 ปี เคยเป็นเว็บโปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์ของบริษัทเอกชนที่รับจัดทำเว็บไซต์และสื่อดิจิตอล และเคยทำงานกับมูลนิธิที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดยทำหน้าที่ออกแบบและดูแลเว็บไซต์มูลนิธิ ออกแบบกราฟิคและถ่ายภาพ ปัจจุบันเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์อิสระ และทำงานอาสาสมัคร แรงบันดาลใจในการทำโครงการ คือ แม่ที่ไม่มีโอกาสได้เป็นผู้สูงอายุ เพราะตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม ตอนอายุ 52 ปี และพ่อ อายุ 77 ปี ที่เพิ่งตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนื่องจากการสูบบุหรี่ ชัย-ยันต์ อิน-ท-ส-โร Chai-yan In-ta-sa-ro ผู้ประสานงาน/ PR/ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ/เล่าเรื่อง อดีตนักวิจัยสายพันธุ์กุ้งของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันพยายามจะเป็นนักมังสวิรัติ สนใจการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร และงานจิตอาสา แรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้ คือ แม่ อายุ 71 ปี อดีตอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปัจจุบันป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีอาการเครียดจากความเจ็บป่วย จนตอนนี้เริ่มมีอาการของภาวะซึมเศร้า
randomness