Skin root. Skin care . Skin share

This Entry has been submitted.

Skin root. Skin care . Skin share

Bangkok, ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสกินแคร์ ภายใต้แบรนด์สกินรูท (Skin root) โดยทำผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงมือและเล็บ (Hand cream)
2. คิดค้นสูตรที่เป็นธรรมชาติและสามารถหาได้จากท้องถิ่น เช่น มะม่วง มะขาม ทับทิม และนมแพะ
3. ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในนาม กลุ่มเครือข่าย Muslim sharing hope and chance (MS) โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส รายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนสำรองที่ใช้ในการจัดตั้งกลุ่มและทำกิจกรรม โดยที่สมาชิกในทีมธุรกิจเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนี้

เครือข่าย Muslim sharing hope and chance (MS) เป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในงานบำเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และกิจกรรมนันทนาการตามวัยให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เครือข่าย MS ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ในขั้นต้นมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายใน (facebook)

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การศึกษา ทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียน และ คุณภาพที่ต่ำลงของนักเรียนหรือนักศึกษาไทย ส่งผลให้ปริมาณของบุคลากรที่มีความสามารถลดลงอย่างต่อเนื่อง การที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ถ้าหากประเทศไทยยังขาด “ทรัพยากรมนุษย์” ที่จะสร้างอนาคตและความเจริญให้กับประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีรากฐานมาจากครอบครัว การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการได้รับโอกาสทางสังคม การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญด้านหนึ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล รายงานผลวิจัยเชิงสำรวจในปี พ.ศ. 2556 ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงกรณีศึกษาผู้นำเด็กและเยาวชนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ และ 3. คุณภาพการศึกษา ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นใจกลางความเจริญของประเทศ แต่ยังสามารถพบเห็นปัญหาเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้จำนวนมากในชุมชนแออัดต่างๆ ขาดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำ ดังนั้นกุญแจที่สำคัญของแก้ไขปัญหาจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเด็กและเยาวชนเหล่านั้น คือ การตระหนักในคุณค่าของตัวเอง โดยรู้จักตนเอง รู้จักสังคม รู้ข้อดีและข้อเสียในสังคมที่ตนเองอยู่ จากนั้นประการถัดไปคือ การได้รับการศึกษาและแบ่งปันความรู้ รวมถึงความเข้าใจและการรับมือกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ดีรอบๆตัว

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

อย่างไรก็ตามเครือข่าย MS มิได้มุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนปัญหาดังกล่าวทั้งหมด แต่มีความคาดหวังที่จะเริ่มต้นและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรและนิสิตที่เป็นมุสลิม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ และอาสามัครทั่วไปในการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันโอกาสที่ดีให้แก่เด็กเหล่านั้นทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิเช่น การสอนหนังสือ การจัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดทัศนศึกษารอบภูมิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้เครือข่าย MS ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของศาสนาอิสลามให้แก่สังคมอีกด้วย  วัตถุประสงค์ของเครือข่าย 1. แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยเน้นที่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากไร้ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม 2. การสร้างความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากไร้ในชุมชนและสังคมใกล้เคียง 3. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่สมาชิกของการเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อสังคม 4. การสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องของมุสลิมให้แก่สังคม 5. การสร้างเครือข่ายของเยาวชนและบุคลากรในสังคมมุสลิม (Social network) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และการช่วยเหลือกัน  รูปแบบกิจกรรมและการดำเนินงาน -การสอนหนังสือแก่เด็ก -การอบรมและให้ความรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน -การจัดทัศนศึกษารอบภูมิทัศน์ในชุมชน -การจัดสร้างห้องสมุดในฝัน ** การจัดโครงการสำหรับเด็กและเยาวชน จะจัดขึ้นทุกๆ 2-3 เดือน ตามชุมชนแออัดต่างๆในบริเวณกรุงเทพมหานคร โดยโครงการแรกจะเริ่มต้นในเดือน ธันวาคม 2556 **
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

การที่เรารักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจนั่นเป็นนั้นเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจเรา ต่อให้คุณอยู่ในธุรกิจแบบไหน แต่ถ้ามีใจอยากจะช่วยเหลือสังคมย่อมสามารถทำได้ Skinroot เป็นแบรนด์หนึ่งที่ขออาสาเป็นกำลังในการระดมทุน ความคิด ไอเดีย ที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของเด็กด้อยโอกาศ เรามีไอเดียที่ว่า ทุก ๆ เดือนจะมีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เช่น ไปจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความอบอุ่น สอนหนังสือ หรือแจกของขวัญ เป็นต้น ทำให้เกิดไอเดียอีกว่า น่าจะรวบรวมกลุ่ม ๆ หนึ่งที่มีใจอยากจะช่วยเหลือสังคม แล้วเราจะช่วยระดมทุนหลักให้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของธุรกิจเพื่อสังคม และเปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีไอเดียเหมือนกันมามีส่วนร่วมในอนาคต เมื่อเกิดการรวมตัวในอนาคตเป็นไปได้ที่ว่าองค์กรเครือข่ายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเด็ก ๆ ก็จะได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นจาก เด็ก ๆ ในกรุงเทพฯ ก็น่าจะขยายสู่เด็ก ๆ ต่างจังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ กิจกรรมของเครือข่ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กๆในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ เช่น -การสอนหนังสือแก่เด็ก -การอบรมและให้ความรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน -การจัดทัศนศึกษารอบภูมิทัศน์ในชุมชน -การจัดสร้างห้องสมุดในฝัน เป็นต้น โดยที่เครือข่ายเราจะมีกิจกรรมทุก 2-3 เดือน ยกตังอย่างไอเดียที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม การที่กลุ่ม MS ได้แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยเน้นที่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากไร้ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เด็ก ๆ เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดี และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะบางทีเด็กด้อยโอกาสบางคน ไม่เคยกินอาหารดีๆ ได้หนังสือดีๆ ไม่เคยมากรุงเทพฯ ไม่เคยใส่เสื้อผ้าดี ๆ เราอยากจะสานฝันสิ่งที่เด็ก ๆ ขาดเพื่อเติมเต็มให้เขา อย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่ายังมีกลุ่มอาสาเล็ก ๆ ที่ยังคอยช่วยเหลือ อยู่

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากไร้ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจถึงปัญหาด้านสังคมให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากไร้ในชุมชน สามารถแยกแยะและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาการลักขโมย 3. สมาชิกสามารถตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

โครงการ Skin root. Skin care . Skin share อยากจะขยายต่อยอดกิจการเพื่อสังคม สู่อาชีพ ด้วย ในอีก2-3 ปีข้างหน้าอยากจะมีผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% และวัตถุดิบมาจากกลุ่มแม่บ้านที่ขาดรายได้ และเราจะพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดอาเซียน โดยเน้นกลุ่มลูกค้ามุสลิม

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีองค์กรมุสลิมช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยู่มาก แต่ยังไม่มีองค์กรช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสอย่างจริงจัง
ทีมงาน

Founding Story

จากการเป็นคนรักสวยรักงามและชอบดูแลตนเองจึงสนใจในเรื่องเครื่องสำอาง จึงศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ สกินแคร์ ในช่วงระหว่างเรียนก็ได้หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสกินแคร์แบรนด์หนึ่ง และเกิดความสนใจในเรื่องธุรกิจทำให้เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์อย่างจริงจัง จนได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญในการทำครีม ทำให้เราได้ทำธุรกิจในแบรนด์ Skin root เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของมุสลิม นอกจากนี้เราได้สนใจเกี่ยวกับปัญหาสังคม โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส โครงการนี้จึงตอบโจทย์ความต้องการทำธุรกิจของเราเป้นอย่างมาก