Jantima Pipitsoontorn

begreener

Name: Jantima Pipitsoontorn
Organization:
Website:
Title:

Challenge Entries

Begreening ต้องการพัฒนาภาชนะใส่อาหาร เช่น ถาด ถ้วย หรือกล่องอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการขายอาหารที่มีบริการให้ซื้อกลับหรือ take-away ได้นำไปใช้แทนถาดโฟมหรือพลาสติก โดยการนำใบตองซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาขึ้นรูปให้มีรูปทรงที่คงทนและหลากหลายเพื่อประโยชน์การใช้งานที่มากขึ้น นอกจากนั้นจะทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นด้วย นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมได้ที่ต้นทาง และยังถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีมาช้านานอีกทางหนึ่ง