Lek Chananya Toomninkan

Lek Chananya Toomninkan

Name: Lek Chananya Toomninkan
Organization: 建华学校
Website:
Title:

Challenge Entries

โครงการ “Love books with win motorcycle” หรือ โครงการ“บรรณ-รัก-วิน-มอเตอร์ไซค์” เมื่อเกิดการดำเนินการ จะสามารถกระจายหนังสือซึ่งเป็นสื่อเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด โดยใช้หลักการของห้องสมุดซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดูแลหนังสือ จัดกลุ่ม รักษา ซ่อมแซมหนังสือให้คงสภาพอยู่ และ สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และ นำมาประยุกต์โดยใช้หลักการจัดการเน้นการอยู่ร่วมของสังคม มาดำเนินกิจกรรมโครงงานให้สำเร็จ

ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานครฯ ทั้งประชากรหลัก และ ประชากรแฝง ส่วนใหญ่เป็นประชาชนชั้นกลาง อาศัยการใช้สะพานลอยในชีวิตประจำวัน ในการสัญจร และ เดินทางเท้าเพื่อข้ามถนน โดยเราจะเห็นได้จากทุกวันนี้ ผู้คนมักจะเดินขึ้นบนสะพานลอยมากกว่าการเดินข้ามทางม้าลาย เนื่องจากการส่งเสริมการข้ามสะพานลอย ของทางภาครัฐฯ เพราะการเดินบนสะพานลอยจะปลอดภัย มากกว่าการเดินข้ามทางม้าลาย แต่ทุกวันนี้การเดินบนสะพานลอยของประชาชนส่วนใหญ่นั้น มักเดินกันไม่เป็นระเบียบและถูกต้องตามหลัก เพราะการเดินขึ้นบนสะพานลอยที่ถูกต้องจะต้องขึ้นขวาลงขวา แต่ประชาชนในปัจจุบันเดินขึ้นลงแบบไม่ถูกต้อง ไม่ขึ้นขวาลงขวา แต่ต่างคนต่า

โครงการ “Love books with win motorcycle” หรือ โครงการ “บรรณ-รัก-วิน-มอเตอร์ไซค์” เมื่อเกิดการดำเนินการ จะสามารถกระจายหนังสือซึ่งเป็นสื่อเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด โดยใช้หลักการของห้องสมุดซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดูแลหนังสือ จัดกลุ่ม รักษา ซ่อมแซมหนังสือให้คงสภาพอยู่ และ สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และ นำมาประยุกต์โดยใช้หลักการจัดการเน้นการอยู่ร่วมของสังคม มาดำเนินกิจกรรมโครงการให้สำเร็จ